logotyp
Login
stranka-aktualne-245

2024

Zakázka 1/2024  Výběrové řízení na pozici ekonom/ekonomka
v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
 
Zakázka č.:                                 1/2024
Termín oznámení dne:               19.02.2024
Platnost oznámení do:                28.02.2024 do 10.00 hod.
 
Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
IČ 48133795
v RES od 1.1.1993, plátce DPH
sídlem Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Kindlovou
bankovní spojení: KB Praha 6 č.ú. 5538061/0100
 
Základní škola Petřiny-sever, Na okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení na pozici ekonom  příspěvkové organizace.
Výběrové řízení proběhne v termínu od 19.02.2024 do 28.02.2024
 
Nástup březen 2024
 
Charakteristika práce ekonom
 • Zařazování, odepisování a sestavování odpisového plánu
 •  Směrnice pro sestavování kalkulace (služby, nájmy)
 • Tvorba rozpočtů, sledování čerpání rozpočtu
 • Sestavení finančního plánu organizace
 • Průběžné finanční, ekonomické zprávy a rozvahy
 • Podílení se na tvorbě vnitřních směrnic PO
 • Příprava podkladů pro sestavování rozpočtu
 • Předkládání  ředitelce školy přehledů  čerpání rozpočtu
 • Odpovědnost ředitelce školy za plnění plánu rozpočtu
 • Zpracování podkladů a hlášení pro potřeby úřadů
 • Sestavování finančních výkazů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
 • Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských smluv a sledování jejich plnění
 • Schvalování dokladů v elektronickém systému řídící kontroly CROSEUS
 Požadujeme
 • Úplné SŠ, nebo vyšší vzdělání ekonomického směru
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost účetnictví a účetnictví příspěvkových organizací
 • Praxe při tvorbě rozpočtů a finančních plánů
 • Praxe v oboru minimálně 3 roky – účetnictví  PO
 • Praxe ve zpracování dotací
 • Znalost účetního softwaru GORDIC
 • Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací
 • Znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vše v platném znění
 • Znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Trestní bezúhonnost
 • Pokročilá znalost práce na PC - Excel, Word, Internet
 • Plnění pokynů zaměstnavatele, zřizovatele a MHMP – řádné dodržování stanovených termínů
Osobnostní předpoklady
komunikační dovednosti, organizační schopnosti, pracovitost, vysokou spolehlivost a zodpovědnost, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, pečlivost, samostatnost, flexibilita a zdravotní způsobilost
 
Platové zařazení a ohodnocení:
 • Do platové třídy a stupně podle délky praxe v souladu s platnou legislativou, možnost přiznání osobního příplatku a mimořádných odměn 
 
Náležitosti přihlášky uchazeče:
 • Jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum a podpis
 K přihlášce připojte tyto povinné přílohy:
 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kurzech, sebevzdělávání v souvislosti s ekonomikou a účetnictvím
 
Termín odevzdání nabídek
Do 28.02. do 10:00 na adresu školy osobně, prostřednictvím DS, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení“
Nabídka bude obsahovat nabídku ekonomických prací podle poptávky.
 
 
Výběr zakázky
Výběr zakázky se uskuteční 29.02.2024.
 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 1.03.2024
 
Odpovědná osoba za zadání zakázky
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6
Tel: 728819174
 
Přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a s odkazy na reference zasílejte na adresu organizace:
 
V Praze dne: 19.02.2024                    Mgr. Jana Kindlová ředitelka školyZakázka 2/2024  Výběrové řízení na pozici  účetní PO v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43

Zakázka č.:                                 2/2024

Termín oznámení dne:               19.02.2024

Platnost oznámení do:                28.02.2024 do 10.00 hod.

Základní škola Petřiny – sever, Na Okraji 43, Praha 6
IČ 48133795

v RES od 1.1.1993, plátce DPH
sídlem Na Okraji 305/43, 162 00 Praha 6
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Janou Kindlovou

bankovní spojení: KB Praha 6 č.ú. 5538061/0100

Základní škola Petřiny-sever, Na okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení na pozici  účetní příspěvkové organizace.

Výběrové řízení proběhne v termínu od 19.02.2024 do 28.02.2024

 Nástup březen 2024

 Charakteristika práce účetní

 • Účtování dokladů
 • Zpracování účetní závěrky - inventura, uzávěrka dat, tvorba rozvahy, výsledovky a příloh k účetní závěrce, zpracování všech  účetních a statistických výkazů
 • Uplatňování DPH ve škole
 • Zajišťování styku s bankami, bezhotovostního styku
 • Korespondence, komunikace s úřady, odběrateli, dodavateli (písemně, elektronicky i datovou schránkou)
 • Zpracování účetních dat na úrovni středisek a zdrojů
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu
 • Vyúčtování všech projektů a dotací - finanční část
 • Vyhledávání finančních zdrojů - Dílčí část personalistik
 • Účtování doplňkové činnosti
 • Zpracování podkladů a hlášení pro potřeby úřadů
 • Sestavování finančních výkazů o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
 • Dbá na správné vedení účetních dokladů (faktury, příjemky, výdejky, pokladní příjmové a výdajové doklady, výpisy z bankovních účtů atd.)
 • Vyhotovení faktur, vedení jejich evidence a plateb
 • Dokladová inventarizace
 • Vypořádání inventurních rozdílů (manka a škody)
 • Vedení knihy došlých faktur, přehledů o provedených platbách a úhradách
 • Věcná kontrola na všech účetních dokladech
 • Vedení dokladů v elektronickém systému řídící kontroly CROSEUS

Požadujeme

 • Úplné SŠ, nebo vyšší vzdělání ekonomického směru
 • Znalost podvojného účetnictví
 • Znalost účetnictví a účetnictví příspěvkových organizací
 • Praxe při tvorbě rozpočtů a finančních plánů
 • Praxe v oboru minimálně 3 roky – účetnictví  PO
 • Praxe ve zpracování dotací
 • Znalost účetního softwaru GORDIC
 • Znalost zákonných norem týkajících se příspěvkových organizací
 • Znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky, vše v platném znění
 • Znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Trestní bezúhonnost
 • Pokročilá znalost práce na PC - Excel, Word, Internet
 • Plnění pokynů zaměstnavatele, zřizovatele a MHMP – řádné dodržování stanovených termínů

Osobnostní předpoklady

komunikační dovednosti, organizační schopnosti, pracovitost, vysokou spolehlivost a zodpovědnost, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, pečlivost, samostatnost, flexibilita a zdravotní způsobilost

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • Jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum a podpis

 K přihlášce připojte tyto povinné přílohy:

 • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, vztahujících se k výkonu zaměstnání
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kurzech, sebevzdělávání v souvislosti s ekonomikou a účetnictvím

Termín odevzdání nabídek

Do 28.02. do 10:00 na adresu školy osobně, prostřednictvím DS, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení“

Nabídka bude obsahovat nabídku účetních prací a cenu za práce podle poptávky.

Platební podmínky

ZŠ Petřiny-sever je plátcem DPH.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH i s DPH a uvede výši DPH. Uchazeč nemůže vyžadovat dodatečné zvýšení cenové nabídky.

Výběr zakázky

Výběr zakázky se uskuteční 29.02.2024.

 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 1.03.2024

Smlouva

Smlouva bude vystavena do 15.03.2024

Kritéria pro hodnocení nabídek

 1. Cena 80%
 2. Místo plnění (u zákazníka) 10%
 3. Délka praxe v oboru 10%
Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Kindlová ředitelka základní školy Petřiny-sever, Na Okraji 43/305, Praha 6

Tel: 728819174

Email: j.kindlova@zspetriny.cz

Přihlášky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a s odkazy na reference zasílejte na adresu organizace:

V Praze dne: 19.02.2024                    Mgr. Jana Kindlová ředitelka školy

 

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Adresa:
Na Okraji 43/ 305,
162 00, Praha 6

Tel: +420 235 090 730

Fax: +420 235 090 752
E-mail: skola@zspetriny.cz

IČO: 48133795
Datová schránka ID: i7q3esz

Zřizovatel
Zřizovatel:
MČ Praha 6
Cesta je cíl
Youtube ZŠ Petřiny Sever
Facebook ZŠ Petřiny Sever
Instagram ZŠ Petřiny Sever
Eshop ZŠ Petřiny Sever

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy