logotyp

2021

Zakázka 2/2021  Dodávka certifikovaných sad RT-PCR testů pro žáky ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
Zakázka č.:                                       2/2021
Termín oznámení dne:                11. 5. 2021
Platnost oznámení do:                18. 5. 2021 do 12.00 hod.
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku slin- cucání tampónu pro preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR dle předchozího požadavku zadavatele obsaženého v příslušné objednávce a zajištění zpracování a vyhodnocení testů pro děti s využitím metody „poolování“ včetně logistiky předání materiálu z/do laboratoře po odběru 1x týdně v pátek ve dnech 21. 5., 4. 6. a 18. 6. 2021 (testování dětí od 8.30 – 8.45 hod a následný svoz)  z/do základní školy, přičemž 1.dodávka proběhne v den před vlastním testováním. Podmínkou je zpracování dodaných vzorků akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2015 pro provádění neinvazivních RT-PCR testů, služba musí být provedena validovanou metodou testování a garantovaných 614 testovacích sad na 1 testování. Aktuální počet požadovaných testů bude 1x týdně v týdnech s výše uvedenými termíny emailem sdělen kontaktní osobou do laboratoře nejpozději v úterý daného týdne a požadované množství testů dodáno nejpozději ve středu.
Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritéria
  1. 1.      Nejnižší jednotková nabídková cena 1 (jedné) testovací sady v Kč bez DPH včetně logistiky dovozu, odvozu z/do laboratoře a základní školy a vyhodnocení testů 80 %. V rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce: (výše ceny minimální /výše ceny hodnocené) x 0,8 (váha kritéria) x 100 = počet bodů. Veličina „výše ceny minimální“ znamená nabídku s nejnižší cenou bez DPH. Veličina „výše ceny hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku.
  2. 2.      Množství vzorků zpracovaných při laboratorní analýze dohromady („poolování“) 20 % (uveďte, kolik vzorků najednou bude analyzováno, požadujeme co nejnižší počet). V rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce: (množství vzorků minimální / množství vzorků hodnocené) x 0,2 (váha kritéria) x 100 = počet bodů. Veličina „množství vzorků minimální“ znamená nabídku s nejnižším počtem vzorků. Veličina „množství vzorků hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku.
 Celkové hodnocení:
Celkové hodnocení předložených nabídek bude dáno součtem bodů za jednotlivá kritéria (přidělené body za nabídkovou cenu + přidělené body za velikost vzorku).
Zakázka bude přidělena uchazeči s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti sbodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu „CENA“ a v případě shody v tomto kritériu se bude posuzovat pořadí v kritériu „množství vzorků“. Pokud bude shoda i v tomto kritériu, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou příslušní uchazeči přizváni. V případě losování musí zadavatel vyhotovit z tohoto losování záznam.
                                 
Požadavky na způsob zpracování a předložení cenové nabídky
-          Uchazeč musí prokázat kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku a dále doklady prokazující certifikaci testovacích sad, dokument o validaci metody testování a osvědčením systému managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN/IEC 15189: 2015 laboratoře, kde budou zpracovávány výsledky
-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
-          Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH včetně dopravy, logistiky a vyhodnocení testů, množství vzorků bude uvedeno v počtu vzorků zpracovávaných dohromady při laboratorní analýze.
-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.
-          Nabídková cena je osvobozena od DPH.
-          Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.
-          Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email:  skola@zspetriny.cz nebo datovou schránkou i7q3esz, popřípadě na adresu školy v zalepené obálce „NEOTEVÍRAT - Nabídka k VŘ č. 2/2021 “  do 18. 5. 2021.
-          Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
-          Uchazeč dodá propagační materiály pro rodiče (seznámení veřejnosti se zajištěním testování), návod (postup testování + instruktážní video).  
 
Termín realizace: květen – červen 2021 (ve dnech 21. 5., 4. 6.a 18. 6. 2021).
 
Platební podmínky: fakturováno bude dle skutečného počtu vyhodnocených testů dle předávacích protokolů,
splatnost faktury - do 14 dnů od doručení faktury.
 
Zadavatel: Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6, IČ 48133795                       
Kontaktní osoba:    ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.:  +420 235090733
Závěrečná ustanovení
-          Zadavatel neposkytuje zálohy.
-          Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
-          Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu kdykoliv do vystavení objednávky.
-          Zakázka může být ukončena v návaznosti na změnu státem distribuovaných testů, anebo se změnou povinnosti k zajištění testování žáků v ZŠ.
-          Zadavatel předložené nabídky nevrací.
-          Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
-          Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky, nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
-          Uchazeč bere na vědomí, že  objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uchazeč dále bere na vědomí, že objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva/objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednávka bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvu do registru smluv zveřejňuje ředitelka školy.
 V Praze dne 11. 5. 2021        Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

 

Zakázka 1/2021  Rámcová smlouva na zajištění správy sítě v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
Zakázka č.:  1/2021
Termín oznámení dne:  16. 2. 2021
Platnost oznámení do: 23. 2. 2021 do 20.00 hod.
Předmět zakázky:   Rámcová smlouva  na zajištění správy sítě v ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43
v rozsahu:
-          Komplexní správa informačních a komunikačních systémů, programového vybavení, informačních služeb školy,
-          Poskytování podpory a řešení aktuálních problémů,
-          Instalace a údržba pracovních stanic (PC + NTB cca 150 ks),
-          Instalace a údržba tiskáren (20 ks),
-          Instalace a údržba a správa serverů (1x fyzický server), prohlídky logů, kontrola SW funkčnosti serveru, instalace serverových aktualizací – kontrola a údržba zálohování serveru,
-          Údržba firewallu a antispamového filtru,
-          Instalace a reinstalace programového vybavení, které je v majetku a evidenci školy a je plně licencováno,
-          Instalace a kontrola stavu antivirové ochrany,
-          Zavádění a správa uživatelů v Active Directory a ostatních systémech (700 uživatelů),
-          Ochrana neautorizovaných přístupů z vnitřní sítě,
-          Správa e-mailových účtů na poštovním serveru,
-          Provádění záloh serverů a kontrola funkčnosti záloh,
-          Koordinace činností a spolupráce s poskytovatelem programového vybavení „Internetový portál“ pro vytvoření a provoz webových stránek školy nebo jiného programového vybavení pro vytvoření a provoz webových stránek,
-          Správa  sítě a síťového hardware – systémová podpora aktivních a pasivních prvků sítě, jejich konfigurace a údržba, síť bude spravována jako samostatný celek,
-          Správa bezdrátových Wifi sítí,
-          Údržba projektorů v učebnách (20 ks), 1x ročně jejich vyčištění,
-          Nepřetržitý monitoring stavu serverů (sledování využití systémových prostředků, sledování stavu disků, napájení, kritických stavů),
-          Kontrola provozu a využívání internetového připojení,
-          Vedení technické dokumentace, evidence a audit výpočetní techniky,
-          Zajištění oprav a údržby prostředků informačních a komunikačních technologií,
-          Správa smluvních vztahů s provozovateli hlasových a datových služeb,
-          Odborná koordinace při zásahu jiných dodavatelů (firem) do informačních a komunikačních systémů,
-          Zajištění strategického plánování v oblasti informačních a komunikačních technologií,
-          Spolupráce při inventarizaci a evidenci majetku v oblasti informačních technologií,
-          Poskytování Helpdesku – bude prováděno prostřednictvím telefonu v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod,
-          Místem zajištění správy sítě je sídlo školy a pravidelná přítomnost technika bude 2x týdně vždy po dobu 7 hodin dle domluvy
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
-          Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii
-          Dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění v kopii
 
Požadavky na zpracování nabídky
-          Identifikační údaje uchazeče
-          Název zakázky
-          Nabídková cena bez DPH  a s DPH
-          Návrh  smlouvy
 
Zakázka bude zahájena od  1. 3. 2021 a ukončena 29. 2. 2024 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6
 
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte celkovou paušální smluvní cenu za měsíc. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu smluvního vztahu. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
 
Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny 90 %, rozpracování nabídky (návrhu smlouvy) 10 %.
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám kontaktní osoby
Zadavatel:  Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6  IČ 48133795                       

Kontaktní osoba:ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová
Informace na tel.: +420 235090733
 
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah dodávky. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Nabídky zasílejte na e-mail skola@zspetriny.cz.                  Mgr. Jana Kindlová  ředitelka školy

NÁSTĚNKA

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Základní škola Petřiny-sever hledá spolehlivou paní účetní a ekonoma školy. Nástup od 1.7. 2021. Znalost účetnictví škol - příspěvkových organizací je vítáno.
Nabízíme příjemné přátelské zázemí a pomoc v začátcích.
Kontakt: j.kindlova@zspetriny.cz, 728819174
Škola nabízí pracovní příležitosti pro asistenty pedagoga

GDPR - INF. MEMORANDUM

Zásady zpracování osobních údajů, kterými se škola řídí.

KOMU ŘÍCT O ŠIKANĚ, ABYCH NEŽALOVAL?

Internetová schránka důvěry.

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v prostředí elektronické žákovské knížky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy